banner
PROFESORI


PROF. DR MILIJA ZEČEVIĆ, Rektor

Akademik Evropske akademije nauka, Beč

Profesor Emeritus

Rektor Evropskog univerziteta
Redovni profesor za užu naučnu oblast Menadžment i biznis, za predmete:
- Strategijski menadžment
- Globalni biznis i menadžment
- Moderni menadžment


PROF. DR ZORAN SIMIĆEVIĆ
Akademik Evropske akademije nauka, Beč
Redovni profesor za užu naučnu oblast Ekonomija, za predmete:
- Međunarodno računovodstvo
- Strategijsko upravljačko računovodstvo

PROF. DR SLOBODAN ZEČEVIĆ
Redovni profesor za užu naučnu oblast Pravne nauke, za predmete:
- Internacionalno pravo

PROF. DR MILOŠ KASTRATOVIĆ
Redovni profesor za užu naučnu oblast: Ekonomske nauke, za predmete:
- Internacionalne finansije

PROF. DR MIROSLAV RAIČEVIĆ
Redovni profesor za užu naučnu oblast: Ekonomske nauke, za predmete:
- Internacionalna ekonomija

PROF. DR DRAGAN NEDELJKOVIĆ
Prodekan Fakulteta za evropski biznis i marketing
Redovni profesor za užu naučnu oblast Menadžment i biznis, za predmete:
- Menadžment
- Poslovno odlučivanje
- Menadžment ljudskih resursa
- Evropski biznis
- Međunarodni biznis i menadžment
- Mentorski rad

PROF. DR NEVENA DOKNIĆ

Redovni profesor za užu naučnu oblast: Menadžment i organizacija, za predmete:
- Organizaciono ponašanje
- Internacionalni menadžment ljudskih resursa


PROF. DR LEPOSAVA ZEČEVIĆ, Dekan Fakulteta
Dekan Fakulteta za Evropski biznis i marketing
Redovni profesor za užu naučnu oblast Menadžment i biznis, za predmete:
- Principi marketinga
- Internacionalni marketing – globalni pristup
- Marketing strategija i menadžment
- Mentorski rad

PROF. DR OLGICA ZEČEVIĆ-STANOJEVIĆ
Prorektor Evropskog Univerziteta
Redovni profesor za užu naučnu oblast Menadžment i biznis, za predmete:
- Evropsko kulturno okruženje
- Kulturne relacije
- Internacionalne kulturne komunikacije
- Kulturna raznolikost
- Mentorski rad

PROF. DR BOJANA RILKE
Redovni profesor za užu naučnu oblast Menadžment i biznis, za predmete:
- Menadžment turizma
- Ekološki turizam
- Internacionalni turizam

PROF. DR BORIS STANOJEVIĆ
Redovni profesor za naučnu oblast: Računarske nauke, za predmete:
- Informatika
- Informacioni sistemi menadžmenta

PROF. DR MIODRAG NIKOLIĆ
Redovni profesor za naučnu oblast: Menadžment i organizacija, za predmete:
- Menadžment hotelijerstva,
- Internacionalni menadžment hotelijerstva

PROF. DR DRAGAN LAKIĆEVIĆ

Direktor Instituta za evropske studije
Redovni profesor za užu naučnu oblast Metodologija, za predmete:
- Metodologija naučno-istraživačkog rada (doktorske studije)


PROF. DR MIROSLAV PROKOPIJEVIĆ

Redovni profesor za užu naučnu oblast Ekonomija, za predmete:
- Ekonomija javnog sektora
- Evropske ekonomske integracije
- Menadžment i ekonomija javnog sektora