banner
VIZIJA I MISIJA EVROPSKOG UNIVERZITETA

Vizija i misija Evropskog univerziteta je u funkciji evropskih, evroatlantskih i svetskih integracija.


Studijski programi su inovativni, a kadrovi i profili su u funkciji stvaranja nove Evrope i sveta.


Sama činjenica da su studijski programi evropskih studija, evropskog biznisa i marketinga, inženjerskog internacionalnog menadžmenta i MBA programi jedinstveni u Srbiji i da nema sukoba interesa potkrepljuje činjenicu da je Evropski Univerzitet spreman da podrži razvoj državnih i privatnih univerziteta što je do sada u praksi i činio.


Imajući u vidu prelazne i završne odredbe Zakona o visokom obrazovanju Evropski univerzitet je obezbedio da svi studenti koji su po ranijem zakonu stekli titulu magistra (član 128. Zakona o visokom obrazovanju) mogu steći akademski naziv doktora nauka, a studentima koji su upisani na magistarske studije do stupanja na snagu pomenutog zakona obezbeđeno i je da završe studije po započetom planu.

Vrednovanje stranih studijskih programa i usaglašavanje nastavnih planova i programa kao i neposredna saradnja sa Univerzitetima Evrope, Amerike i sveta su strateški ciljevi Evropskog Univerziteta.


Evropski Univerzitet imajući u vidu integracione procese je otvoren za upis studenata sa drugih kontinenata obezbeđujući nastavni kadar za nastavu na engleskom i nemačkom jeziku.


Ovakva strategija razvoja Evropskog Univerziteta daje podršku Republici Srbiji za brže uključivanje u evropske i svetske integracije.