banner
PLANIRANJE I KONTROLA

Evropski univerzitet vrši planiranje i kontrolu rezultata svih oblika svojih obrazovnih, naučnih, umetničkih, istraživačkih i stručnih aktivnosti u okviru svoje delatnosti da bi ostvario osnovne zadatke i ciljeve.


Evropski univerzitet je utvrdio postupak kratkoročnog i dugoročnog planiranja, redovno preispituje delotvornost sprovedenog planiranja i kontrole i radi na njihovom unapređenju.


Evropski univerzitet ima utvrđen osnovne zadatke i ciljeve.


Univerzitet planira i kontroliše svoj rad na osnovu analize postojećeg stanja, odnosno unutrašnjih i spoljnih činilaca koji utiču na rad Univerziteta.


Univerzitet redovno i sistematski kontroliše ispunjavanje svojih osnovnih zadataka, dajući prioritet ostvarivanju obrazovnih i naučnoistraživačkih ciljeva.


Nosilac procesa planiranja je Rektor Evropskog univerziteta, Savet i Senat Evropskog univerziteta .


Dugoročno planiranje se vrši u intervalima od pet i više godina, srednjoročno na tri godine, a kratkoročno jednom godišnje, kroz donošenje programa i plana rada Univerziteta.


Svaki fakultet koji je u sastavu Evropskog univerziteta, u okviru svojih nadležnosti i ugovora o članstvu, donosi plan aktivnosti iz svog delokruga.


Odbor za obezbeđenje i unapređenje kvaliteta Evropskog univerziteta najmanje jednom u tri godine sačinjava izveštaj o samovrednovanju Univerziteta.


Važne aktivnosi u ostvarivanju navedenih ciljeva su uvođenje obavezne studentske prakse, studiranja na daljinu, standarda kontrole kvaliteta u obrazovni proces, izgradnja savremenog informacionog sistema Evropskog univerziteta, unapređenje ljudskih resursa, uspostavljanja veza sa multinacionalnim kompanijama, preduzećima, drugim univerzitetima iz zemlje i inostranstva.


Izradom savremenog informacionog sistema Evropskog univerziteta, kojim se obuhvataju sve njegove integrativne funkcije utvrđene zakonom i ugovorima o članstvu u Evropskom univerzitetu, a kojim se postiže velika dostupnost svih podataka koji su bitni parametri planiranja i kontrole, postići će se zavidni nivo kontrole i olakšati proces donošenja planskih dokumenata.


Izrada plana je kompleksan posao koji se obavlja uz angažovanje osnivača Evropskog univerziteta i osnivača članica Univerziteta.


Na Evropskom univerzitetu i njegovim konstitutivnim članicama programi se permanentno inoviraju i usklađuju novonastalim promenama i okruženju, a na osnovu programa evropskih univerziteta.


Programi se planiraju na osnovu dinamike promena u nauci, imajući u vidu internacionalno-evropsko političko, biznis i drugo okruženje.


Najveći uticaj na promene su razvoj multinacionalnih i transnacionalnih kompanija koje se stvaraju u novoj evropi i novom svetu.


Spektar studijskih programa će se razvijati u skladu sa okruženjem i optimalnim mogućnostima.


Senat i Savet Evropskog univerziteta su utvrdili da Evropski univerzitet kao samostalna visokoškolska ustanova sprovodi kontrolu poređenjem planiranih i ostvarenih ciljeva i vrši poređenje rezultata akreditovanih visokoškolskih ustanova sa rezultatima u prethodnom periodu.