banner
ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE

Evropski univerzitet ima organizacionu strukturu i sistem upravljanja kojim se obezbeđuju postizanje zadataka i ciljeva.


Statut Evropskog univerziteta je osnovni opšti akt kojim se uređuje organizacija, način rada, upravljanje i rukovođenje na Univerzitetu. Statuti fakulteta u sastavu Univerziteta moraju da budu u skladu sa Statutom Univerziteta. Univerzitet daje saglasnost na statut fakulteta u svom sastavu. Ovakav pristup odnosu Statuta Univerziteta i fakulteta u njegovom sastavu daje mogućnost da Unverzitet obezbedi integrativne funkcije utvrđene zakonom i ugovorom o članstvu u univerzitetu.


Evropski univerzitet ima u svom sastavu fakultete, kao osnovne nosioce delatnosti visokog obrazovanja i institute, a univerzitetske oraganizacione jedinice funkcionišu samo na nivou Univerziteta, bez preuzimanja aktivnosti fakulteta i instituta.


Univerzitet u svom sastavu ima:

 1. visokoškolske jedinice sa svojstvom pravnog lica, a to su:
  • fakulteti i
  • instituti.
 2. visokoškolske jedinice bez svojstva pravnog lica koje se razvijaju, a to su:
  • Centar za međunarodnu saradnju
  • Univerzitetski centar za internacionalne i evropske studije (u razvoju)
  • Računarski centar (u razvoju)
  • I druge centre u skladu sa programom razvoja Evropskog univerziteta

Evropski univerzitet svoju delatnost obavlja u skladu sa Ustavom Republike Srbije, Zakonom o visokom obrazovanju (sl.gl. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10), Statutom Evropskog univerziteta i drugim važećim zakonskim propisima.