banner
MAGISTARSKE TEZE

PROCEDURA PRIJAVE TEME MAGISTARSKE TEZE


Kandidat koji ispunjava uslove podnosi zahtev Senatu Evropskog univerziteta, za odobrenje izrade magistarske teze.


Kandidat popunjava prijavu u kojoj su sadržani osnovni podaci o njemu.


U prijavu unosi i predlog teme magistarske teze, koji je prethodno usaglasio sa mentorom.


Uz popunjenu prijavu, kandidat dostavlja i sledeći prilog:

 • Obrazloženje teme, koje sadrži:
 • Predmet i naučni cilj istraživanja
 • Osnovne hipoteze
 • Metode koje će se u radu primenjivati
 • Sadržaj rada razrađen po tezama
 • Literatura koja će biti korišćena
 • Biografiju
 • Spisak objavljenih stručnih i naučnih radova
 • Diplomu o završenim osnovnim studijama
 • Izvod iz matične knjige rođenih

PROCEDURA ODOBRENJA TEME MAGISTARSKE TEZE


Po prijemu prijave teme za izradu magistarske teze, Senat Evropskog univerziteta formira Komisiju za pripremu izveštaja o ispunjenosti uslova kandidata i naučnoj zasnovanosti prijavljene teme za izradu magistarske teze (u roku od 7 dana).


(Komisija se sastoji od najmanje 3 (tri) nastavnika i istraživača u odgovarajućem naučnom zvanju).


Izveštaj Komisija dostavlja Senatu (u roku od 15 dana).


Na osnovu podnetog izveštaja Komisije, Senat Evropskog univerziteta donosi odluku o odobrenju izrade prijavljene teme i kandidatu određuje mentora. (u roku od 7 dana).


(Mentorstvo može obavljati samo nastavnik koji je u radnom odnosu sa punim ili nepunim radnim vremenom).


IZRADA MAGISTARSKE TEZE


Po donošenju odluke Senata o odobrenju teme i određivanju mentora kandidat pristupa izradi magistarske teze.


Kandidat - magistrant ima pravo da brani magistarsku tezu do kraja šk. 2013/2014. godine.


Kada kandidat završi izradu magistarske teze i kada mentor prihvati urađenu magistarsku tezu odobrava kandidatu njeno koričenje.


Ukoričena magistarske teze treba da odgovara utvrđenim i propisanim standardima Evropskog univerziteta.


 1. Naslovna strana - korica
  • Naziv univerziteta - Evropski univerzitet
  • Mesto - Beograd
  • Tema magistarske teze
  • Oznaka rada - magistarska teza
  • Ime i prezime kandidata
  • Ime i prezime mentora
  • Mesto - Beograd, godina
 2. Prva strana posle naslovne
  • Naslov magistarske teze
  • Apstrakt do 1800 slovnih mesta
  • Ključne reči: do 10 reči
 3. Druga strana posle naslovne
  • Naslov magistarske teze na engleskom jeziku
  • Apstrakt do 1800 slovnih mesta na engleskom jeziku
  • Ključne reči: do 10 reči, na engleskom jeziku

Kandidat predaje pet primeraka ukoričene magistarske teze uz zahtev Senatu za formiranje Komisije za ocenu i odbranu završene magistarske teze.


Senat Evropskog univerziteta formira Komisiju za ocenu i odbranu (u roku od 7 dana).


(Komisija se sastoji od najmanje 3(tri) nastavnika i istraživača u odgovarajućem naučnom zvanju.


Komisija dostavlja Senatu izveštaj o oceni urađene magistarske teze (u roku od 30 dana).


Po dostavljaju izveštaja Komisije, Senat prihvata izveštaj, pa se magistarska teza i izveštaj Komisije stavljaju na uvid javnosti (rok oglašavanja u javnosti je 30 dana).


Ako u periodu oglašavanja u javnosti nije bilo primedbi ni na izveštaj Komisije niti na samu magistarsku tezu, Senat Evropskog univerziteta usvaja izveštaj Komisije i kandidatu - magistrantu odobrava javnu odbranu magistarske teze pred formiranom Komisijom.


Evropski univerzitet obaveštava javnost o datumu javne odbrane magistarske teze. (Datum se utvrđuje u dogovoru sa kandidatom, mentorom i članovima Komisije).


PROCEDURA ODBRANE MAGISTARSKE TEZE


Komisija za odbranu magistarske teze formirana od strane Senata bira predsednika, koji otvara javnu odbranu magistarske teze i iznosi podatke o kandidatu i proceduru izrade magistarske teze.


Jedan od članova Komisije čita izveštaj Komisije o oceni urađene magistarske teze, a potom predsednik daje reč kandidatu - magistrantu da u roku od 20 do 30 minuta izloži svoju magistarsku tezu sa zaključcima do kojih je došao tokom istraživačkog rada.


Nakon završenog izlaganja kandidata, predsednik daje reč članovima Komisije i mentoru da postavljaju pitanja kandidatu.


Po završenoj odbrani magistarske teze i odgovorima kandidata na postavljena pitanja Komisija se povlači radi donošenja konačne odluke.


Imajući u vidu izlaganje kandidata, odgovore na postavljena pitanja, kao i samu magistarsku tezu, Komisija donosi odluku i saopštava da je kandidat «odbranio» ili «nije odbranio» svoju magistarsku tezu.


Lice koje odbrani magistarsku tezu prema članu 123 Zakona o visokom obrazovanju RS (Sl. glasnik RS br 76/2005, 44/10) stiče akademski naziv magistra nauka.


Odbranom magistarske teze stiče se pravo na promociju.


Promociju magistra nauka obavlja Rektor Evropskog univerziteta. Promocija se održava jedanput godišnje.