banner
Univerzitetski centar za master i magistarske studije

Evropski univerzitet u skladu sa čl. 123 stav 3 Zakona o visokom obrazovanju (Sl. Glasnik RS 76/05, 44/10), realizuje poslediplomske magistarske studije iz oblasti Internacionalnog menadžmenta:

„Studenti upisani na magistarske studije do stupanja na snagu ovog zakona imaju pravo da završe studije po započetom planu i programu, uslovima i pravilima studija, najkasnije do kraja školske 2013/2014. godine“.STUDIJSKI PROGRAM MAGISTARSKIH STUDIJA


I GODINA
I SEMESTAR II SEMESTAR
1. Internacionalni menadžment
1. Internacionalni biznis
2. Menadžersko odlučivanje
2. Internacionalne relacije
3. Engleski jezik
II GODINA
IZRADA I ODBRANA MAGISTARSKE TEZE


Nakon uspešno završenih studija i odbranjene magistarske teze stiče se zvanje:


Magistar nauka internacionalnog menadžmenta 

OPISI PREDMETA


INTERNACIONALNI MENADŽMENT
Cilj predmeta je postizanje kompetencija i akademskih veština studenata iz oblasti internacionalnog menacmenta koja se odnosi na upravljanje operacijama u inostranstvu, koordiniranje aktivnosti u multikulturnim sredinama i rukovođenje globalnim interesima. Studenti razvijaju sposobnosti i specifične praktične veštine potrebne za obavljanje profesije internacionalnog menadžera kroz predavanja, menadžment trening u praksi i samostalan rad. Studenti se upoznaju sa funkcionisanjem svetskih multinacionalnih kompanija, sa fokusom na kompanije iz Amerike i Japana, radom borda menadžera i top menadžera ovih kompanija.


MENADŽERSKO ODLUČIVANJE
U okviru predmeta Menadžersko odlučivanje izučavaju se osnovni oblici odlučivanja kroz ulogu i uticaj nivoa menadžera, autoriteta menadžera, značaj informacija i komunikacija i uticaj okruženja na proces donošenja i sprovođenja odluka. Proučavaju se osnovni modeli i stilovi odlučivanja. Naglasak je stavljen na praktičnu primenu i izučavanje realnih situacija kroz obradu i analizu poslovnih slučajeva.


ENGLESKI JEZIK
Razvoj kreativnih i praktičnih sposobnosti i ovladavanje praktičnim veštinama komunikacije na stranom jeziku neophodnim za obavljanje profesije internacionalnog menadžera. Cilj realizacije ovog studijskog programa usklađen je sa osnovnim zadacima i ciljevima Fakulteta za internacionalni menadžment.


INTERNACIONALNI BIZNIS
Razmatra američki, evropski i japanski menadžment, kao i menadžment zemalja u razvoju, rukovođenje u globalnom kontekstu i internacionalni menadžment kadrova, menadžment internacionalnih operacija; timski menadžment u internacionalnom biznisu: internacionalni timovi, formiranje strateških timova, multikulturalizam i raznolikost, suprotnosti društvenih sredina kod timskog rada, individualističke, paternalističke, kolektivističke i autokratske kulture; odlučivanje i kontrolu; multinacionalne korporacije: veličina, centralizacija multinacionalnih korporacija, multinacionalne korporacije i države: ugroženi suverenitet, multinacionalne korporacije kao građani sveta : argumenti i protivargumenti; trendovi promena i organizacija i transnacionalne organizacije: uloge internacionalnih menadžera, naglasak na adaptibilnost, tehnološke i sociološke perspektive, ekspatrijati i opšte uloge, transfer tehnologije kao inovacija, upravljanje transferom tehnologije i novi izazovi za internacionalne menadžere.


INTERNACIONALNE RELACIJE
Razmatra važne aktere na međunarodnoj sceni u svetu radikalnih promena, države i ravnotežu moći, nacionalne interese, međunarodne vladine organizacije; Ujedinjene nacije: moć i nemoć svetske organizacije; EU-najuspešniji svetski projekat svih vremena; KEBS: most nad političkom provalijom; Savet Evrope: demokratska ulaznica; NATO: od čisto odbrambene do intervencionističke organizacije; multinacionalne korporacije; nevladine organizacije i druge aktere u međunarodnom sistemu; konflikt između istoka i zapada; konflikt između severa i juga kao i razlike u pogledima na svetsku zajednicu.