banner
STUDIJSKI PROGRAM DOKTORSKIH STUDIJA

I GODINA
I SEMESTAR II SEMESTAR

1. Internacionalni menadžment računovodstva

1. Izborni predmet

- Naučni menadžment

- Metodologija naučno-istraživačkog rada

2. Biznis engleski jezik

3. Izborni predmet

- Internacionalne finansije

- Internacionalna ekonomija

- Logistički menadžment

II GODINA
III SEMESTAR IV SEMESTAR

1. Globalni i transnacionalni menadžment

Pristupni rad

2. Izborni predmet:

- Internacionalne organizacije

- Internacionalne relacije

III GODINA

V I VI SEMESTAR

IZRADA I ODBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE

Nakon uspešno završenih studija i odbranjene doktorske disertacije stiče se zvanje:


Doktor nauka internacionalnog menadžmenta

 


 

OPISI PREDMETA

INTERNACIONALNI MENADŽMENT RAČUNOVODSTVA
Cilj predmeta je upoznavanje studenta sa ulogom međunarodnih računovodstvenih standarda sa aspekta njihove funkcije u internacionalnom menadžmentu i biznisu. Proučavanje MRS kao instrumenta koji treba da omoguće i olakšaju proces globalizacije . Razumevanje značaja MRS, pojedinačnog cilja svrhe svakog standarda, kao i njihova praktična primena.


BIZNIS ENGLESKI JEZIK
Usvajanje lingvističke kompetencije za korišćenje inostrane literature u cilju upoznavanja sa naučnim dostignućima u svetu. Produbljivanje komunikacijskih kompetencija u cilju efikasne usmene i pisane komunikacije u naučno-istraživačkom i stručnom radu kandidata u oblasti naučnog menadžmenta- internacionalnog menadžmenta.


ENGLESKI JEZIK
Razvoj kreativnih i praktičnih sposobnosti i ovladavanje praktičnim veštinama komunikacije na stranom jeziku neophodnim za obavljanje profesije internacionalnog menadžera. Cilj realizacije ovog studijskog programa usklađen je sa osnovnim zadacima i ciljevima Fakulteta za internacionalni menadžment.


INTERNACIONALNE FINANSIJE
Pojam, sadrzina i znacaj internacionalnih finansija. Finansijske odluke menadzera u internacionalnom biznisu. Devizni menadzment u internacionalnom biznisu. Internacionalni finansijski , monetarni i bankarski sistem. Internacionalna finansijska trzista i proces stvaranja jedinstvenog evropskog finansijskog trzista. Internacionalno kretanje kapitala. Sistemi i nacini placanja u internacionalnom biznisu.


INTERNACIONALNA EKONOMIJA
Svetska privreda, tokovi u svetskoj privredi i ucesnici, teorijske osnove internacionalne ekonomije i medjunarodne trgovine, integracija, globalizacija, regionalizacija,globalna regulacija svetskih privrednih tokova, spoljnotrgovinska politika zemalja u razvoju i strateska trgovinska politika, instrumenti spoljnotrgovinske politike, necarinske barijere, politicka ekonomija medjunarodnih privrednih odnosa, finansijski aspekti svetskih privrednih tokova: najpoznatije savremene skole ekonomske diplomatije, odlucivanje u ekonomskoj diplomatiji, prakticni modeli ekonomske diplomatije, pregovori u ekonomskoj diplomatiji i medjunarodnom poslovanju(makro i mikro aspekt) i karakteristike ekonomske diplomatije u Srbiji i njene razvojne perspektive.


LOGISTIČKI MENADŽMENT
Sadržaj predmeta pokrivaju 15 nastavnih jedinica, i to: Okviri definisanosti logističkog menadžmenta, Logistika i menadžment lanca snabdevanja, Logističke aktivnosti i logistički izazovi, Servis potrošača, Logistički informacioni sitem i tehnologija, Kupovina i nabavka, Koncept zaliha, Menadžment materijala, Transport, Skladištenje, Rukovanje materijalom, pakovanje i obrnuta logistika, Organizovanje efektivne logistike, Finansijske performanse logistike, Globalna logistika i Strategija logistike. Svaka nastavna jedinica podržana je ogovarajućom analizom studije slučaja.


NAUČNI MENADŽMENT
Tehnika naučnog pristupa menadžmentu je vrlo dobro utvrđeno oružje za rešavanje problema u većini velikih organizacija, uključujući i civilne i vojne državne ustanove. Ove se tehnike koriste u aktivnostima poput budžetiranja kapitala i upravljanja gotovinskim tokovima, planiranja proizvodnje, razvoja proizvodnih strategija, planiranju razvojnih programa za kadrove, održavanju optimalnih nivoa zaliha i planiranju avionskog saobraćaja. Uprkos širokoj primeni kod rešavanja mnogih problema njen najveći doprinos menadžmentu je u oblasti planiranja kontrolnih aktivnosti, a dobar progres je postignut i u sferi organizacije, kadrova i rukovođenja organizacijom.


METODOLOGIJA NAUČO-ISTRAŽIVAČKOG RADA
Nauka- definiciona odredjenja; činjenice, teorije, sistemi; naučni rad. Organizacija i psihologija rada naučnog istraživača, tehnologija obrade naučnih informacija, naučna metodologija. Menadžment naučnog istraživanja.Upotreba formalne logike, primenjene logike. Menadžment metoda eksperimentalnog naučnog istraživanja i statističkog naučnog istraživanja. Menadžment metodologije naučnog teksta. Objavljivanje izvestaja o naučnom istraživanju.


GLOBALNI I TRANSNACIONALNI MENADŽMENT
Struktura predmeta se bazira na izučavanju globalizacije i globalnog biznisa. Poseban akcenat se daje na razmatranju problematike globalnog biznisa, menadžmenta globanog biznisa i samog koncepta globalizacije. Pored ovoga predmet izučava i globalizaciju tržišta i industrije, a posebno se izučaaju i sadašnji i budući trendovi u globalizaciji. Predmet se bavi i transnacionalnim menadžmentom i biznisom i akterima i internacionalnim organizacijama u globalnoj politici. Posebno se obraća pažnja i na probleme u okruženju, kao i upotreba okvira lanca vrednosti. Obrađuje se i globalna logistika i diplomatija kao značajne komponente globalizacije. Kao posebno bitan element globalizacije i procesa globalizacije obrađuju se globalna i transnacionalne biznis strategije, kao i fokus strategija, strategija tehnologije i menadžment ekspatrijata. Analizom okruženja obađuje se još jedan segment globalizacije i komparacijom nacionalizma i globalizacije.


INTERNACIONALNE ORGANIZACIJE
Osnovni cilj studijskog programa je izučavanje internacionalnih vladinih i nevladinih, biznis, trgovinskih i finansijskih organizacija. U okviru predmeta posebno se izučavaju Ujedinjene nacije, Savet bezbednosti, OSCE, NATO, Evropska unija, Savet Evrope, WTO, IMF, OECD, a poseban akcenat se stavlja na izučavanje multinacionalnih i transnacionalnih kompanija.


INTERNACIONALNE RELACIJE
Razmatra važne faktore na međunarodnoj sceni u svetu radikalnih promena, države i ravnotežu moći, nacionalne interese, međunarodne vladine organizacije, Ujedinjene nacije: moć i nemoć svetske organizacije, EU-najuspešniji svetski projekat svih vremena, KEBS: most nad političkom provalijom, Savet Evrope: demokratska ulaznica, NATO: od čisto odbrambene do intervencionističke organizacije, multinacionalne korporacije, nevladine organizacije i druge aktere u međunarodnom sistemu, konglikt između istoka i zapada, konflikt između severa i juga, kao i razlike u pogledima na svetsku zajednicu.