banner
PROCEDURA PRIJAVE I ODBRANE DOKTORSKE DISERTACIJE

postupak prijave i odbrane doktorske disertacije

PRISTUPNI RAD I PROCEDURA PRIJAVE TEME DOKTORSKE DISERTACIJE


Kandidat koji je položio sve ispite, pristupa izradi i odbrani pristupnog rada.


Pristupni rad sadrži:

 1. Obrazoloženje teme – predmet i cilj istraživanja doktorske disertacije
  Definisati problem, predmet istraživanja i cilj istraživanja
 2. Polazne hipoteze disertacije
  Hipoteze koje će se naučno potvrditi ili odobriti. Zavisno od cilja istraživanja utvrditi
  odgovarajuće hipoteze koje treba dokazati.
 3. Naučne metode istraživanja
  Prikaz opštih i posebnih metoda koje će biti primenjene u postupku realizacije rada.
 4. Očekivani naučni doprinos doktorske disertacije
 5. Struktura rada
 6. Literatura koja će se koristiti

U prilogu se dostavlja i:

- Biografija

- Spisak objavljenih stručnih i naučnih radova


Pristupni rad se brani pred Komisijom od 3 (tri) člana. Po odbrani pristupnog rada, kandidat prijavljuje temu za izradu doktorske disertacije Senatu Evropskog univerziteta.

Uz prijavu prilaže pristupni rad.


PROCEDURA ODOBRENJA TEME DOKTORSKE DISERTACIJE


Po prijemu prijave teme za izradu doktorske disertacije, Senat Evropskog univerziteta formira Komisiju za pripremu izveštaja o ispunjenosti uslova kandidata i naučnoj zasnovanosti prijavljene teme za izradu doktorske disertacije.


(Komisija se sastoji od najmanje 3 (tri) nastavnika i istraživača u odgovarajućem naučnom zvanju).


Izveštaj Komisija dostavlja Senatu (u roku od 30 dana).


Na osnovu podnetog izveštaja Komisije, Senat Evropskog univerziteta donosi odluku o odobrenju izrade prijavljene teme i kandidatu određuje mentora.


IZRADA DOKTORSKE DISERTACIJE


Po donošenju odluke Senata o odobrenju teme i određivanju mentora kandidat pristupa izradi doktorske disertacije.


Kandidat - doktorant ima pravo da brani doktorsku disertaciju najkasnije do kraja šk. 2015/2016. godine.


Kada kandidat završi izradu doktorske disertacije i kada mentor prihvati urađenu doktorsku disertaciju odobrava kandidatu njeno koričenje.


Ukoričena doktorska disertacija treba da odgovara utvrđenim i propisanim standardima Evropskog univerziteta.


 1. Naslovna strana - korica
  • Naziv univerziteta - Evropski univerzitet
  • Mesto - Beograd
  • Tema doktorske disertacije
  • Oznaka rada - doktorska disertacija
  • Ime i prezime kandidata
  • Ime i prezime mentora
  • Mesto - Beograd, godina
 2. Prva strana posle naslovne
  • Naslov doktorske disertacije
  • Apstrakt do 1800 slovnih mesta
  • Ključne reči: do 10 reči
 3. Druga strana posle naslovne
  • Naslov doktorske disertacije na engleskom jeziku
  • Apstrakt do 1800 slovnih mesta na engleskom jeziku
  • Ključne reči: do 10 reči, na engleskom jeziku

Kandidat predaje pet primeraka ukoričene doktorske disertacije uz zahtev Senatu za formiranje Komisije za ocenu i odbranu završene doktorske disertacije.


PROCEDURA OCENE DOKTORSKE DISERTACIJE


Senat Evropskog univerziteta formira Komisiju za ocenu i odbranu. (Komisija se sastoji od najmanje 3(tri) nastavnika i istraživača u odgovarajućem naučnom zvanju.


Komisija dostavlja Senatu izveštaj o oceni urađene doktorske disertacije (u roku od 30 dana).


Po dostavljaju izveštaja Komisije, Senat prihvata izveštaj, pa se doktorska disertacija i izveštaj Komisije stavljaju na uvid javnosti (rok oglašavanja u javnosti je 30 dana).


Ako u periodu oglašavanja u javnosti nije bilo primedaba ni na izveštaj Komisije niti na samu doktorsku disertaciju, Senat Evropskog univerziteta usvaja izveštaj Komisije i kandidatu - doktorantu odobrava javnu odbranu doktorske disertacije pred formiranom Komisijom.


Evropski univerzitet obaveštava javnost o datumu javne odbrane doktorske disertacije. (Datum se utvrđuje u dogovoru sa kandidatom, mentorom i članovima Komisije).


PROCEDURA ODBRANE DOKTORSKE DISERTACIJE


Komisija za odbranu doktorske disertacije formirana od strane Senata bira predsednika, koji otvara javnu odbranu doktorske disertacije i iznosi podatke o kandidatu i proceduru izrade doktorske disertacije.


Jedan od članova Komisije čita izveštaj Komisije o oceni urađene doktorske disertacije, a potom predsednik daje reč kandidatu - doktorantu da u roku od 20 do 30 minuta izloži svoju doktorsku disertaciju sa zaključcima do kojih je došao tokom istraživačkog rada.


Nakon završenog izlaganja kandidata, predsednik daje reč članovima Komisije i mentoru da postavljaju pitanja kandidatu.


Po završenoj odbrani doktorske disertacije i odgovorima kandidata na postavljena pitanja Komisija se povlači radi donošenja konačne odluke.


Imajući u vidu izlaganje kandidata, odgovore na postavljena pitanja, kao i samu doktorsku disertaciju, Komisija donosi odluku i saopštava da je kandidat «odbranio» ili «nije odbranio» svoju doktorsku disertaciju.


Lice koje odbrani doktorsku disertaciju prema članu 128 Zakona o visokom obrazovanju RS (Sl. glasnik RS br 76/2005, 44/2010) stiče naučni naziv doktora nauka.


Odbranom doktorske disertacije stiče se pravo na promociju.


Promociju doktora nauka obavlja Rektor Evropskog univerziteta. Promocija se održava jedanput godišnje.