banner
DOKTORSKE DISERTACIJE

Na Evropskom univerzitetu, po odluci Senata, naučni naziv doktora nauka internacionalnog menadžmenta stiče se na osnovu člana 128 Zakona o visokom obrazovanju RS (Sl. glasnik RS br. 76/2005, 44/2010), koji glasi:


“Lica koja su stekla ili steknu akademski naziv magistra nauka prema propisima koji su važili do dana stupanja na snagu ovog zakona mogu steći naučni naziv doktora nauka, odbranom doktorske disertacije prema propisima koji su važili do stupanja na snagu ovog zakona, najkasnije do kraja školske 2015/2016.godine”.


Doktorska disertacija je rezultat originalnog naučnog rada doktoranta u odgovarajućoj naučnoj oblasti.


PROCEDURA PRIJAVE TEME DOKTORSKE DISERTACIJE

Kandidat koji ispunjava uslov (ima akademski naziv magistra nauka) podnosi zahtev Senatu Evropskog univerziteta, za odobrenje izrade doktorske disertacije.


Kandidat popunjava prijavu (prijava u prilogu) u kojoj su sadržani osnovni podaci o njemu.


U prijavu unosi i predlog teme doktorske disertacije, koji je prethodno usaglasio sa mentorom.


Uz popunjenu prijavu, kandidat dostavlja i sledeći prilog:

 • Obrazloženje teme, koje sadrži:
 • Predmet i naučni cilj istraživanja
 • Osnovne hipoteze
 • Metode koje će se u radu primenjivati
 • Sadržaj rada razrađen po tezama
 • Literatura koja će biti korišćena
 • Biografiju
 • Spisak prijavljenih stručnih i naučnih radova
 • Diplomu o akademskom nazivu magistra nauka
 • Izvod iz matične knjige rođenih
PROCEDURA ODOBRENJA TEME DOKTORSKE DISERTACIJE

Po prijemu prijave teme za izradu doktorske disertacije, Senat Evropskog univerziteta formira Komisiju za pripremu izveštaja o ispunjenosti uslova kandidata i naučnoj zasnovanosti prijavljene teme za izradu doktorske disertacije. (Komisija se sastoji od najmanje 3 (tri) nastavnika i istraživača u odgovarajućem naučnom zvanju).


Izveštaj Komisija dostavlja Senatu (u roku od 30 dana).


Na osnovu podnetog izveštaja Komisije, Senat Evropskog univerziteta donosi odluku o odobrenju izrade prijavljene teme i kandidatu određuje mentora.


IZRADA DOKTORSKE DISERTACIJE

Po donošenju odluke Senata o odobrenju teme i određivanju mentora kandidat pristupa izradi doktorske disertacije.


Kandidat - doktorant ima pravo da brani doktorsku disertaciju najkasnije do kraja šk. 2015/2016. godine.


Kada kandidat završi izradu doktorske disertacije i kada mentor prihvati urađenu doktorsku disertaciju odobrava kandidatu njeno koričenje.


Ukoričena doktorska disertacija treba da odgovara utvrđenim i propisanim standardima Evropskog univerziteta.


 1. Naslovna strana - korica
  • Naziv univerziteta - Evropski univerzitet
  • Mesto - Beograd
  • Tema doktorske disertacije
  • Oznaka rada - doktorska disertacija
  • Ime i prezime kandidata
  • Ime i prezime mentora
  • Mesto - Beograd, godina
 2. Prva strana posle naslovne
  • Naslov doktorske disertacije
  • Apstrakt do 1800 slovnih mesta
  • Ključne reči: do 10 reči
 3. Druga strana posle naslovne
  • Naslov doktorske disertacije na engleskom jeziku
  • Apstrakt do 1800 slovnih mesta na engleskom jeziku
  • Ključne reči: do 10 reči, na engleskom jeziku

Kandidat predaje pet primeraka ukoričene doktorske disertacije uz zahtev Senatu za formiranje Komisije za ocenu i odbranu završene doktorske disertacije.


PROCEDURA OCENE DOKTORSKE DISERTACIJE

Senat Evropskog univerziteta formira Komisiju za ocenu i odbranu. (Komisija se sastoji od najmanje 3(tri) nastavnika i istraživača u odgovarajućem naučnom zvanju.


Komisija dostavlja Senatu izveštaj o oceni urađene doktorske disertacije (u roku od 30 dana).


Po dostavljaju izveštaja Komisije, Senat prihvata izveštaj, pa se doktorska disertacija i izveštaj Komisije stavljaju na uvid javnosti (rok oglašavanja u javnosti je 30 dana).


Ako u periodu oglašavanja u javnosti nije bilo primedaba ni na izveštaj Komisije niti na samu doktorsku disertaciju, Senat Evropskog univerziteta usvaja izveštaj Komisije i kandidatu - doktorantu odobrava javnu odbranu doktorske disertacije pred formiranom Komisijom.


Evropski univerzitet obaveštava javnost o datumu javne odbrane doktorske disertacije. (Datum se utvrđuje u dogovoru sa kandidatom, mentorom i članovima Komisije).


PROCEDURA ODBRANE DOKTORSKE DISERTACIJE

Komisija za odbranu doktorske disertacije formirana od strane Senata bira predsednika, koji otvara javnu odbranu doktorske disertacije i iznosi podatke o kandidatu i proceduru izrade doktorske disertacije.


Jedan od članova Komisije čita izveštaj Komisije o oceni urađene doktorske disertacije, a potom predsednik daje reč kandidatu - doktorantu da u roku od 20 do 30 minuta izloži svoju doktorsku disertaciju sa zaključcima do kojih je došao tokom istraživačkog rada.


Nakon završenog izlaganja kandidata, predsednik daje reč članovima Komisije i mentoru da postavljaju pitanja kandidatu.


Po završenoj odbrani doktorske disertacije i odgovorima kandidata na postavljena pitanja Komisija se povlači radi donošenja konačne odluke.


Imajući u vidu izlaganje kandidata, odgovore na postavljena pitanja, kao i samu doktorsku disertaciju, Komisija donosi odluku i saopštava da je kandidat «odbranio» ili «nije odbranio» svoju doktorsku disertaciju.


Lice koje odbrani doktorsku disertaciju prema članu 128 Zakona o visokom obrazovanju RS (Sl. glasnik RS br 76/2005, 44/2010) stiče naučni naziv doktora nauka internacionalnog menadžmenta.


Odbranom doktorske disertacije stiče se pravo na promociju.


Promociju doktora nauka obavlja Rektor Evropskog univerziteta. Promocija se održava jedanput godišnje.