banner
DOKTORSKE DISERTACIJE

Na Evropskom univerzitetu, po odluci Senata, naučni naziv doktora nauka internacionalnog menadžmenta stiče se na osnovu člana 128 Zakona o visokom obrazovanju RS (Sl. glasnik RS br. 76/2005, 44/2010), koji glasi:


“Lica koja su stekla ili steknu akademski naziv magistra nauka prema propisima koji su važili do dana stupanja na s